de jeugd teams

Jeugd-teams

5 Jeugdteams U8, U10, U12-1, U12-2, U14.

Jeugd gemengd U14

Competitie Gemengd 1e helft klasse D (geboren 2008- 2009)

Jeugd gemengd U12-1

Competitie Gemengd 1e helft klasse A (geboren 2010-2011)

Jeugd gemengd U12-2

Recreatief Gemengd (geboren 2010-2011)

Jeugd gemengd U10

Recreatief gemengd (geboren 2012-2013)

Jeugd gemengd U 8

Recreatief gemengd (geboren 2014 en later)